top of page
Verklaring dat de Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling voldoet aan de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG).

 

Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling, gevestigd aan de Daal en Bergselaan 8/B, 2565 AC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

 

Contactgegevens:​

Mieke van Gijssel is de functionaris gegevensbescherming van de Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling, bekend bij de KvK onder registratienummer 64716791. Zij is te bereiken via:

Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling 

Daal en Bergselaan 8/B

2565 AC Den Haag

Telefoon: 070 365 93 64

Mobiel: 06 51 77 68 52

Email: miekevangijssel@ziggo.nl

Website: lichaamsgerichtepsychotherapie.com

 

Persoonsgegevens die ik vastleg in een papieren cliëntendossier:

Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich aangemeld heeft als cliënt of omdat u deze zelf aan mij verstrekt heeft vanwege nadere informatie omtrent begeleiding. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik vastleg:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Huisarts

 • Zorgverzekeraar

 • Polisnummer

 • E-mailadres (bij minderjarige cliënten het e-mail adres van een van de ouders)

Indien dit in belang is van de begeleiding, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast in een papieren cliëntendossier: 

 • Opleiding cliënt of school van de minderjarige cliënt

 • Werkgever en functie

 • Vrijetijdsbesteding

 • Gezinssituatie jeugd

 • Leef- en woonsituatie

 • Naam ouders, broers, zussen en leeftijden 

 • Naam en geboortejaar partner, het jaar van huwelijk, samenwonen, of aanvang relatie 

 • Naam ex-partner en jaar van scheiding

 • Zaken m.b.t. de seksualiteit

 • Naam en geboortedatum kind(eren) en/of stiefkind(eren)

 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldsconflicten in het gezin

 • Levensovertuiging en religie

 • Ervaring in Lichaamswerk-groepswerk, gevolgde cursussen e/o trainingen, workshops. 

 • Begeleiding psycholoog/ psychotherapie en duur van begeleiding

 • Behandeling en duur van behandeling bij specialist, psychiater, alternatief genezer

 • Medicatie gebruik

 • Gezondheid en/of een door u ingevulde medische vragenlijst

 • Hulpvraag

 • Doelen van de therapie (na gezamenlijk overleg)

 • Biografie gegevens aan mij verstrekt  t.b.v. van de begeleiding. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt: 

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 • Dossierplicht: op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een cliëntendossier bij te houden. Ik werk uitsluitend met papieren cliëntendossiers. 

 • Bewaartermijn: de hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO, dat is 20 jaar en gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier.   

 • Beroepsgeheim: voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

 • Minderjarigen: volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Inzagerecht van nabestaanden: omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

 1. wanneer de cliënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven 

 2. wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;

 3. ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;

 4. voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage

 

Overige doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt: 

 • De cliënt te informeren over wijzigingen van diensten

 • De cliënt te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het opstellen van een nota. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar miekevangijssel@ziggo.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

Cliëntendossiers en toegang van derden: 

Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling heeft geen medewerkers in dienst. Mieke van Gijssel is de enige die toegang heeft tot de (handmatige) dossiers en persoonlijke e-mails. Ik bespreek wel eens met een collega of in mijn intervisiegroep casuïstiek uit mijn praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar. Ik verstrek uitsluitend informatie als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Informatie aan cliënten: 

Ik informeer cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake. Op mijn website staat informatie over mij als therapeut, mijn werkveld, mijn werkwijze, de vergoedingen door zorgverzekeraars, mijn registraties, kwaliteitsborging en klachtenreglement. Middels links op mijn website wordt uitgebreide algemene informatie gegeven door de beroepsorganisaties SBLP en RBCZ over de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, de kwaliteitsborging, de criteria van de registertherapeut en de volledige code ethiek en gedrag (deze is te downloaden). 

Een verklaring dat de Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling voldoet aan de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) is gekoppeld aan de link ‘privacybeleid’ onderaan in de footer van de website zodat deze te raadplegen is door bezoekers.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de cliënt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van  de cliënt. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling gebruikt het computerprogramma/systeem Google.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Spirituele Ontwikkeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via miekevangijssel@ziggo.nl

bottom of page